Структура релігієзнавства » referat-ok com ua

Структура релігієзнавства » referat-ok com ua

Діалектика намагається з´ясувати зміст найзагальніших понять, залишаючись у сфері самих понять. Реальна дійсність не завжди береться до уваги, а тому інколи цей метод може призводити до неадекватних їй висновків. Діалектичний метод особливо плідний на завершальному етапі пізнання, коли зміст релігієзнавчих понять уже більш-менш сформовано і залишається показати їх взаємозалежність, взаємоперехід, рух. Дає змогу розглядати процеси і явища релігії в динаміці їх становлення і розвитку, у їх взаємозв’язку між собою та з процесами і явищами інших сфер суспільного буття (філософії, політики, моралі, мистецтва тощо). Охоплюючи релігію в усіх її зв’язках і опосередкуваннях, цей метод допомагає виробити найзагальніші поняття і категорії релігієзнавства, відіграючи синтезуючу роль у всій сукупності досліджень релігії. Діалектика намагається з’ясувати зміст найзагальніших понять, залишаючись у сфері самих понять.

  • На емпіричному рівні релігія постає у своїх конкретних проявах — як на макро- (суспільство, регіони), так і на мікрорівні (особа, малі соціальні групи віруючих).
  • Вміти вільно орієнтуватися у різноманітних стилях і напрямах європейського мистецтва.
  • Наявність у свідомості уявлень про надприродне, але віру в реальне існування надприродного.
  • Він передбачає право за кожною людиною сповідувати певну релігію або не сповідувати жодної, відповідно до цього організовувати своє життя, досліджувати релігійні процеси та явища.

Адже навіть при переході на “звичайні” мови користуються найчастіше їх особливими різновидами (под’язиков), більш придатними для особливої ситуації, богослужіння або богословського міркування. Перехід в цьому випадку на літературну мову, буденний розмовний, жаргон і т.п. Був би з семіотичної точки зору нонсенсом нарівні з порушенням мовних кордонів у священній архітектурі, живописі або музиці. Адже це легко веде не тільки до втрати важливих смислів, а й до пародіювання, тобто до профанації, нарузі над священним. Зміна мови може сигналізувати і про розкол релігійної громади і навіть виявитися причиною цього. Важливим є також принцип правового забезпечення свободи совісті, що має загально філософський, теологічний, етичний, естетичний, політологічний і правознавчий аспекти.

Про спеціальність 033 Філософія очима студентів

Розробляються найбільш універсальні поняття і теорії науки про релігію. Результати досліджень релігієзнавства активно використовуються в правознавстві, мовознавстві, фольклористиці, етнографії, мистецтвознавстві та інших науках, що аналізують релігію під своїм специфічним кутом зору. Релігієзнавства є об’єктивні закономірності виникнення, становлення та розвитку релігій, їх функціонування, структура та різноманітні феномени, взаємозв’язок і взаємодія релігії з іншими галузями знань. Атеїзм – складова частина вільнодумства, система поглядів, яка заперечує будь-які релігійні уявлення, релігію як таку в усіх її формах і виявах; є частиною діалектико-матеріалістичного світогляду, загальною, специфічною ознакою і принципами якого є заперечення реальності надприродного світу.

наукове релігієзнавство це

Був членом Контрольно-ревізійної комісії (2004–2006, 2015–2016), член Правління (2006–2011), Віце-президент (2011–2013 ), Президент (2013–2015). – голова Наглядової ради. 8-12 тижні Отримання консультацій від наукового керівника, редагування та підготовка до захисту (презентація+доповідь). Виконується РГР, яка має специфіку в гуманітарній галузі, проходить у форматі створення протягом семестру презентації в певній стилістиці; на основі сучасних креативних стратегій. РГР презентується і захищається в рамках практичних занять. Підготовка нових наукових, науково-популярних, довідникових видань та підручників, наукове редагування і видання творів видатних релігієзнавців та богословів тощо.

Національна та релігійна толерантність київських студентів. Матеріали соціологічного дослідження. https://romcbkr.ck.ua/ 7) 50% співфінансування публікації статті у журналі Scopus/WoS у відкритому доступі.

РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Неохристиянські рухи. Синтетичні неорелігії. Езотеричні об’єднання. Демоністичні культи.

Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів.

Кожна з частин для кожного учасника оцінюється максимум у 10 балів після групового обговорення. Завідувачем кафедри релігієзнавства Є. Харьковщенком з 2014р. Ініційована реєстрація фахового наукового видання «Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник» – категорія «Б»; організовано і проведено три літніх релігієзнавчих школи (проф. О. Предко, доц. О. Сарапін, проф. Є. Харьковщенко). Релігія – це явище суспільно-історичне, тобто вона функціонує в людських спільнотах та виникає і змінюється в процесі розгортання людської історії.

Особливості методів наукового пошуку в релігієзнавстві. Категорії релігієзнавства, функціонуючи в єдиній системі, охоплюють цілісне відношення «людина — релігія — світ». — Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань (проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 25 листопада 1981 р.) та ін.